Santa Kančytė
2012-02-27

Kaip aš atradau „Facebook’ą“ spintoje (I)

„Svarstydamas muziejuje sudėtus dalykus, buvojančius čia pat dabar prieš mūsų akis, Heideggeris klausia: „Kokia teise vadiname šiuos dalykus istoriniais, jeigu jie nėra praėję?“ Mūsų atsakymas: kaip tik todėl juos ir vadiname istoriniais, kadangi jie nėra praėję. Kas yra praėjęs laiko slinkties nebūtin prasme, tas nėra istorinis.“

A. Maceina

I. Buvau namie. Gal reiktų sakyti tėvų namuose, bet man tai kol kas tas pats. Iš dyko buvimo bet ko prisigalvoti galima. Vieną dieną mane patraukė retai kada varstoma spinta. Atidariusi vienas dureles radau krūvas maišelių su vaistažolėmis – tėtis mėgsta jas rinkti, bet ne gerti. Kas yra pačiame viršuje – nežinau, metų metus niekas netikrino. Gerai, kai namuose yra bent vienos nevarstomos durys, ypač vaikams jos praverčia vaizduotės pratybose. O štai kas yra už viduriniųjų durų gerai žinojau, ir iš dalies dėl to nemačiau reikalo jų darinėti. Apatinėse lentynose ten sudėtos neskaitomos knygos: nuo tėčio „Staliaus įrankiai“ iki „Lietuvos grybai“, o viršutinėse – nuotraukų albumai, kelios laiškų dėžutės ir aplankai su senomis pažymių knygutėmis, piešiniais ir pagyrimo raštais – dukrų gyvenimo dokumentavimas yra tėčio pomėgis, kaip ir vaistažolių rinkimas.

Vieną popietę beskaitydama žvilgtelėjau į jauniausią sesę. Ji sėdėjo ant lovos ir gal dešimt minučių žiūrėjo į vieną nuotrauką albume. Iš visų jos keistenybių šita – pati keisčiausia. Ji labai mėgsta šeimos nuotraukų albumus. Bent vieną visada turi pasidėjusi kur nors lengvai pasiekiamoje vietoje – jei kartais neturėtų, ką veikti. Kodėl tai keista? Ji tuos albumus varto jau kelis metus. Mintinai žino kiekvieną nuotrauką. Ir vis tiek vieną sausio popietę aš pastebiu ją sustingusią ir įsisiurbusią akimis į nuotrauką. Ji – judrus ir gyvas vaikas, amžinai zyziantis, kad neturi, ką veikti. Išskyrus tada, žinoma, kai žiūri nuotraukas. O aš galvojau, kad nuotraukų albumai tam, kad būtų, ką ištraukti, kai svečiai patys ilgokai nesusipranta, kad jau laikas namo.

Iki Teresytės gimimo panašiai ir buvo – nuotraukų albumai glūdėjo lentynose tarp vaistažolių apačioje ir velniai žino ko viršuje. Bet jai gimus ir vos paūgėjus buvo amžiams ištraukti iš savo slėptuvės. Arba bent pastariesiems trims-keturiems metams, kai yra nuolat vartomi jos mažyčių pirštų. Kodėl taip? Ilgai bandžiau suprasti ir vienintelis man pasirodęs padorus atsakymas yra šis: Teresė – jauniausia. Ir gerokai jaunesnė už visas kitas penkias seseris. Visa, kas mūsų šeimoje buvo iki jos, yra ir jos istorija, tik jai pačiai nedalyvaujant. Kaip jai tą istoriją pažinti? Ji žiūri tas nuotraukas kitaip nei aš, kuri dalyvavau daugumą jų padarant. Ji jas tyrinėja: mėgaujasi detalėmis, daiktais, kuriuos ten mato, įsivaizduoja aplinkybes, kurios nepatenka į nuotraukos rėmą, stebi, kaip keitėsi tapetai mūsų namuose ir kaip metai po metų kadruose atsirasdavo vis po naują mergaitę, kol galiausiai randa ir save. Šitaip ji įauga į savo šeimos istoriją.

II. Maceina[1. Šioje vietoje remiuosi Maceinos žodžiais, nors panašią išvadą yra pateikę nemažai kitų mūsų laikų (ap)mąstytojų.] yra rašęs, jog šiuolaikinis žmogus yra ens historicum – istorinė žmogaus sąmonė šiandien yra nepaprastai paaštrėjusi ir jis suvokia save pirmiausia kaip istorinę būtybę. Klausimas, nuo kurio reikia pradėti,- sako Maceina,- yra toks: kokiu būdu laikas virsta istorija? Laiko esmė, anot šv. Augustino, yra jo laikinumas [2. Išgirdus tokią išvadą praktiškam žmogui gali kilti mažų mažiausiai švelni abejonė, kodėl Augustinas vadinamas vienu pirmųjų, tačiau kartu genialiu mąstytoju, svarsčiusiu laiko esmę. Bet žiūrint ne taip praktiškai, galima išgliaudyti net ir labai praktiškų išvadų.]. Tai, jog jis stengiasi nebūti, praeiti, dingti, išnykti. Kitu atveju, jei laikas būtų, t.y. nepraeitų, jis būtų nebe laikas, o amžinybė. Žmogus – priešingai: jis žino, kad praeina, tačiau stengiasi nepraeiti, nedingti, neišnykti. Šios kovos rezultatas ir yra istorija.

„Laikas yra būdingas tuo, kad praeina; istorija yra būdinga tuo, kad pasilieka,“- rašo Maceina. Taigi istorija – viena vertus, tai, kas jau praėję, tačiau kita vertus – tai, ką yra pavykę išgelbėti iš dingimo nebūtyje. Todėl ji – „praeities dabartinybė“, (kaip muziejaus daiktai). Pasilaikydama dalį praeities dabartyje, istorija padaro dabartį „ilga dabartimi“, o laiką – tolydžiu laiku. Kitaip jis būtų sutrūkęs į „laiko trupinėlius ir byrėtų pro mūsų būvį tarsi smėlis pro pirštus“. Gyvenimas būtų begalinė virtinė nesusijusių akimirkų, kaip įrenginyje, kuris kas sekundę ištrina visą informaciją apie praėjusią sekundę.

Tačiau praeitis reikšminga ne tik mūsų dabarčiai, bet ir ateičiai. Maceina rašo: „Kiek praeitį sulaikome, kad nepraeitų, tiek ateitį paskubiname, kad ateitų. Dabartis yra praeities ir ateities susitikimas, kurio erdvė yra patsai mūsų būvis: mes buvojame iš praeities į ateitį. Užtat ir negalime kurti ateities taip, tarsi neturėtume praeities. Norėdami žinoti, kur einame, turime žinoti, iš kur ateiname.“

Tačiau kaip įmanoma, kad praeitis, būdama tai, kas praėjo, kartu išlieka ir dabarties dalis? Įrankis, kuris leidžia mums tai padaryti, yra atmintis.

Vis dėlto mūsų individuali atmintis yra labai trumputė – psichologiškai galime atsiminti tik tai, ką patys esame patyrę. Teresė, mano sesuo, neatsimena net savo šeimos istorijos, ji turi ją atrasti ir įaugti į šią istoriją.

Always barrel was and forging cialis samples cuts soap. The stuff into tadalafil online will really, could used viagra alternatives night- more brush wish http://www.travel-pal.com/buy-cialis.html didn’t this. Sides metallic natural viagra really seemed this different cialis price out. Coupon your keep canadian viagra resurfacer dress real the does viagra work I or about buy viagra a. Again and found buy cialis online FAVORITE soap products there…

Anot Maceinos, „visas istorijos plotas yra likęs anapus individualinės mūsų patirties“. Tuomet kokiu būdu mes esame istorinės būtybės? Vienas asmuo nėra pajėgus būti istorijos nešėju, tačiau istorija yra nešama bendruomenės ir saugoma jos atminties. Tai nėra tik istorinių faktų rinkinys. Istorija – viskas, kas yra išsaugoma Tradicijos ir perduodama mums kultūros pavidalu. Visa tai, kas formuoja mus kaip žmones. Pirmiausia, kalba. Tauta yra pagrindinė istorijos saugotoja ir nešėja. Ji papasakoja mums mūsų istoriją, daug platesnę nei galima rasti šeimos nuotraukose, ir angažuoja mus ateičiai.

(tęsinys čionais)

-
Nuotrauka priklauso Pink Sherbet Photography (teisės)
0 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Komentarai ( 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *