Milda Vitkutė
2012-12-05

Talpus yra žmogaus protas

Šiandienos spaudos apžvalgoje pasivaikščiojimas po žmogaus proto platybes.

Dar visai neseniai Naujosios kairės šalininkai kritikavo katalikų protestus dėl spektaklio „Apie Dievo Sūnaus veido koncepciją“. Pasimėtyta priekaištais dėl meno cenzūros ir pamatinių laisvių ribojimo bei politiką užteršusio klerikalizmo. Dar kartą pasismūgiuota ir su „religiniu fanatizmu“.

Priminimui – citata:

Ban­dy­mas už­draus­ti Cas­tel­luc­ci spek­tak­lį ir­gi yra tam tik­ro pro­ce­so, su­si­ju­sio su fa­ši­za­ci­jos ten­den­ci­ja, pa­da­ri­nys. Tai jo­kiu bū­du ne pa­vie­nis įvy­kis, nė­ra ko gūž­čio­ti pe­čiais ir ap­si­mes­ti, kad tai lyg iš gied­ro dan­gaus. Nes tas dan­gus se­niai ne­be­gied­ras ir tą pa­ste­bė­ti nė­ra sun­ku. Tai, kad de­mok­ra­ti­nės res­pub­li­kos (ne pro­ce­dū­ri­ne jos pras­me) par­la­men­te aukš­čiau­siu po­li­ti­niu ly­giu ir vi­su rim­tu­mu svars­to­ma me­no cen­zū­ra­vi­mo ir žo­džio lais­vės ri­bo­ji­mo bū­ti­ny­bė, suf­le­ruo­ja (švel­niai sa­kant), kad su ta de­mok­ra­ti­ne res­pub­li­ka kaž­kas ne­ge­rai. Iš nie­kur to­kios idė­jos, su­lau­kian­čios di­de­lio pri­ta­ri­mo, ne­at­si­ran­da, kaž­kas jau tu­ri bū­ti įvy­kę, jei ne­tei­sė­ta cen­zū­ros ir pa­ma­ti­nių lais­vių ri­bo­ji­mo ini­cia­ty­va ga­li lais­viau­siai at­si­dur­ti Sei­mo dar­bot­var­kė­je, ką ir kal­bė­ti apie bal­sa­vi­mą… Kaž­kaip prie to bu­vo pri­ei­ta ir tas pro­ce­sas čia la­bai svar­bus.

Ir toliau:

Ne iš­si­la­vi­ni­mo sto­ka su­ke­lia troš­ki­mą po­li­ti­nės ga­lios prie­mo­nė­mis cen­zū­ruo­ti žo­džio lais­vę. Ir net ne cen­zū­ra čia tu­rė­tų bū­ti cen­tri­nis kri­ti­kos ob­jek­tas – tai tik pa­da­ri­nys to, ką kai ku­rie in­te­lek­tu­a­lai pa­va­di­no re­li­gi­niu fa­na­tiz­mu. Tai tik nuo­sek­liai die­gia­mos kle­ri­ka­liz­mo po­li­ti­kos re­zul­ta­tas.

Abi citatos iš Donato Paulausko „Ką ban­dy­mai už­draus­ti Cas­tel­luc­ci spek­tak­lį sa­ko apie Lie­tu­vos po­li­ti­nę pa­dė­tį?

Bet štai tos pačios kairės atstovai kreipiasi į Europos socialinio fondo agentūrą Lietuvoje ir Europos socialinį fondą Briuselyje dėl, jų teigimu, homofobiškos režisierius Gintaro Varno spektaklio „Tiksinti bomba“ recenzijos, parašytos  V. Gelgaudo.

Ir ką jie sako:

 Mes smerkiame ne tik homofobines straipsnio autoriaus nuostatas, bet ir redakcijos sprendimą paskelbti šią rašliavą – greta Europos Socialinio fondo ir Europos Sąjungos ženklų bei šūkio „Kuriame Lietuvos ateitį“. Būtume dėkingi, jei galėtumėte mus informuoti, kokių veiksmų ketinate imtis, kad būtų užtikrinta minėtojo leidinio atskaitomybė visuomenei ir rėmėjams.

„Tiksinti lietuvių „pyderų“ bomba“ pasiekė Briuselį“, Alfa.lt

Ir dar:

Saviraiškos laisvės riba šioje recenzijoje buvo peržengta, nes joje jaučiamas neapykantos kurstymas.

(iš ten pat)

„Literatūros ir meno” redakcija, išspausdinusi minėtą recenziją, teigia tai, ką beveik prieš du mėnesius skelbė ta pati kairė:

Gerbiamieji, suprantu jūsų pasipiktinimą mūsų nuolatinio teatro kritiko V.Gedgaudo recenzija apie „Tiksinčią bombą“. Joje kandumu autorius pranoksta pats save, kartais rašo tiesiog nemandagiai. Vis dėlto jis rašo apie spektaklį ir apie jo keliamas problemas. Nemanau, kad jam šis spektaklis – tai tik pretekstas užsipulti homoseksualus. Žinoma, recenzijoje apstu vietų lyg ir bylojančių ką kita, tačiau pirma – vis dėlto spektaklis. Ar mums visiems ne svarbiausias dalykas – žodžio ir išraiškos laisvė, tiek G. Varno, tiek V. Gedgaudo? Mane stebina komentatoriai, besiilgintys cenzūros, reikalaujantys ką nors uždrausti.

Prieš baigiant svarbu pabrėžti, jog šiuo tekstu minėtoji recenzija nepateikiama kaip savo pozicijos pateikimo viešojoje erdvėje norma. Anaiptol. Visgi akcentą dėkime štai čia – Naujajai kairei trūksta mąstymo ir veiksmų nuoseklumo, nes šiuo metu elgiamasi taip, kas prieš du mėnesius pačių buvo įvardinta kaip cenzūra.

Spaudos apžvalgą pabaikime citata:

Tai [Naujosios kairės reakcija] nėra netikėta, tiesiog galima dar kartą įsitikinti koks talpus yra žmogaus protas, kad jame gali ramiai egzistuoti dvi visiškai priešingos koncepcijos.

O.Š.

-
Nuotrauka priklauso  Alaina Abplanalp Photography.
17 – paspausk ir pagirk!

Kiti įrašai panašia tema:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *